بانک ها سلطان بازار مسکن هستند

دوشنبه 1397/6/19


بانک ها سلطان بازار مسکن هستند

نوسازی بافت های فرسوده هیچ توجیه اقتصادی ندارد و برای خروج مسکن از کالاهای سرمایه ای باید کارهای عملیاتی و قانونی انجام داد.